حمایت و سهم خواهی؛ خیرخواهانه یا طلبکارانه!

شناسه خبر: 31156 سرویس: اخبار مهم

مند: هر انتخاب و یا تغییر می تواند سبب ساز برخی رویکردهای جدید گردد و برخی اهداف پنهان را آشکار و روشن تر کند. به تبع همین امر همواره و پس از هر انتخاب و تغییری شاهد ریزش ها و رویش های جدیدی خواهیم بود.

این امر در واقع مفهوم عینی جمله «انتخابات محل ریزش ها و رویش هاست» خواهد بود. در پسِ هر انتخاب که منجر به تغییری حداقل در سطح حضوری جدیدتر گردد، هر کس و هر دسته و گروه به فراخور هدف یا اهدافی که در نظر داشته اند برخی سهم خواهی ها را به عنوان امری مورد انتظار مطالبه خواهند نمود. حتی مردم عادی نیز سهم خود را از این تغییر، انتظار خواهند داشت؛ البته شاید کمترین توقع و سهم خواهی همواره متعلق به مردم خواهد بود که شرایطی مطلوب تر برای رسیدن به حداقل پارامترهای رفاه را به عنوان نهایت آمال و توقعات خویش در نظر خواهند گرفت. با این مقدمه سعی بر آن دارم تا گریزی مختصر به آنچه بعضاً به صورت یک معضل و دغدغه ی کلی در پسِ حمایتها و سهم خواهی های پس از انتخابات گوناگون به عنوان یک اصل مورد توجه قرار می گیرد داشته باشم. شاید براساس هر کدام از واژگان بکار برده شده در موضوع نوشتار-حمایت،سهم خواهی،خیرخواهی،طلبکاری- بتوان به تنهایی مقاله ها به رشته ی تحریر درآورد و مطالبی فراوان نوشت اما به یقین با چینش این واژگان در کنار هم می توان نتایجی دیگر نیز حاصل نمود. به این تعابیر جدید که مشتقی از اتصال واژگان فوق است دقت کنیم:«حمایت خیرخواهانه»، «حمایت طلبکارانه»، « سهم خواهی خیرخواهانه» و «سهم خواهی طلبکارانه”».

حمایتهای افراد و دسته ها از اشخاص می تواند حداقل دارای دو بُعد باشد: حمایت خیرخواهانه و حمایت طلبکارانه؛ در تعریف “حمایت خیرخواهانه”

شاید جنبه ی خیرخواهانه بودنش را بتوان برجسته ترین نکته ی آن مورد اشارت قرار داد. حمایتی که صرفاً با اهدافی ورای از توقعات و مطالبات شخصیِ بعدی صورت می گیرد و هدفش بیشتر اخلاق مداری و رویکردش اخلاق محوری است. در این طیف از حمایت، هدف روشن و شفاف است و انگیزه ای جز رفتاری صادقانه مد نظر اشخاص یا گروه ها نخواهد بود اما در مقابل اینگونه حمایتها و شاید در نقطه ی متضادش«حمایت طلبکارانه»می تواند تعریفی متفاوت تر داشته باشد.حمایتی که صرفا با انگیزه ی مطالبات بعدی صورت می گیرد و بدون در نظر گرفتن این مطالبات عملاً نمی توان هیچگونه حمایتی را متصور بود. حمایتهایی که می تواند بصورت شخصی و گروهی رخ نماید و به همین نسبت هم می تواند باعث مطالباتی شخصی و گروهی گردد. حمایتهای طلبکارانه را نمی توان صرفاً و مطلقاً منطقی یا غیر منطقی قلمداد نمود؛ به هر روی برای برخی حمایتهای اینچنینی و تقبل آنها می بایست در انتظار نوعی شرایط دستوری، گزینشی، ایجابی و نیز دیکته ای هم بود، امری که می تواند هم دارای مزایا باشد و هم معایبی چند را بهه مراه داشته باشد. اگر این رویکرد -حمایت- جنبه ای یکسویه به خود گیرد و مشروط به تابع بودنِ صرف و بدون کمترین اختیار باشد، قطعاً امری بسیار نامیمون و غیر منطقی خواهد بود و در آینده نیز معضلاتی فراوان به همراه خواهد داشت که شاید حداقل و محتمل ترینِ آن رویگردانی مردم از شخص و تفکر مورد وثوق و نیز حامی و حامیان وی خواهد بود، امری که به کرات شاهد و ناظر آن بوده ایم. دو تعبیر «سهم خواهی خیر خواهانه» و «سهم خواهی طلبکارانه» نیز به نوعی می تواند مصداقی از دو تعبیر برشمرده نخست باشد و البته به دلایلی مختلف می تواند نقش مکمل برای آنها ایفا کند. در بررسی و تعریف سهم خواهی خیرخواهانه شاید دوری از خود پسندی و منطقی بودن مطالبات را بتوان کلید واژه ی حیاتی و مورد تایید معرفی نمود. مطالباتی که بیشتر می تواند جنبه ی مثبت و عمومی به خود گیرد و از انحصار و مطالبات غیر منطقی و ناخرسندکننده فاصله ای بعید ایجاد نماید. اینگونه سهم خواهی بیش از آنکه جنبه ی شخصی و منافعی خاص را در اذهان ایجاد نماید و سمت و سویی صرفاً انحصارگرایانه به خود گیرد، جنبه ای عمومی با در نظر گرفتن منافع همگانی خواهد یافت و از تبعات منفی سهم خواهی های محصور کننده که حتی در پاره ای موارد شکلی همراه با دوری از منطق به خود خواهد گرفت نیز فاصله ای قابل تامل و پذیرش خواهد داشت. در سوی دیگر سهم خواهی طلبکارانه اگر با رویکردی «باید گونه» ایجاد و دنبال گردد، قطع به یقین جز حرکت به سمت فنا و تشکیل حلقه های انحصاری دستاوردی خاص به همراه نخواهد داشت. درخواستهای غیر عقلانی، خواسته های غیر منطقی، استدلالهای نامربوط و غیر کارشناسانه و موضوعاتی ناهمگن با صلاح و منافع عمومی از مهمترین دستاوردهای اینگونه سهم خواهی خواهد بود. به عنوان مثال شاید بتوان از درخواست و خواسته ی «به هر صورت و با هر دلیلی می بایست فلان مسئول عزل و فلان شخص نصب گردد» برای تبیین ملموس تر اینگونه توقعات غیر منطقی یاد نمود حال آنکه کمترین قرار کارشناسی و بررسی شرایط و ضوابط در این باب صورت نگرفته و تنها همان اصل جایگزینیِ روابط و طلبکاری غیر معقولانه مدنظر اینگونه سهم خواهی ها خواهد بود.

هر چند ذکر این نکته با صراحت در این مجال لازم می نماید که -متاسفانه- با اتصال به یکی از صاحبان منصب یا مراکز قدرت بسیار سهل تر می توان مسند و منصب نشین بود و در مقابل این امر بسیاری از کسانی که شایستگی و توان کافی داشته و از قید تعهد نیز بهره مندند خارج از این قاعده ی کاری می بایست گوشه و حاشیه نشین گردند. روی دیگر حمایتها و سهم خواهی ها شاید دور شدن از دایره ی خطا و لغزشهاست. بدین مفهوم که حمایت تا مادامی صورت گیرد که منافع عمومی و البته منطقی ارجح و اصلح ترین رویکرد لحاظ گردد. حمایتهای همه جانبه حتی در صورت ایمان داشتن به خطاها و لغزشهای ملموس و مشهود به همان نسبت شایسته ی تقبیح و نکوهش خواهد بود که مرتکبین به این خطا و لغزشها به ادامه ی روند آن پافشاری نابجا خواهند داشت. البته در این بین پذیرش خطای حمایت و همراهی بسیار معقولانه تر و مقبول تر از کنار کشیدنهای ناگهانی و غیر قابل توجیه، تنها برای مصون ماندن از تبعات بعدی و گنجانده نشدن در دایره و حلقه ی خطاکاران خواهد بود. لشکر کشی ها و یارکشی ها و همایشهای غیر ضروری که برای نشان دادن وزن و جایگاه خود و دسته و گروه مطبوع برای سهم خواهی و ادامه ی روند حمایتی صورت می گیرد نیز از جمله نکاتی است که نمی توان از آن چشم پوشی نموده و از نقش آن غافل شد، امری که همواره به اشکال مختلفی خودنمایی نموده است و هرکس به فراخور نیاز و امکاناتی که در دست دارد بدان مبادرت ورزیده و بهره گیری می نماید. آنچه شاید در شرایط کنونی برای جامعه ی ما-چه خرد و چه کلان- می تواند موثر و آگاهانه تر واقع گردد، همراهی های پذیرشی است. به این معنا که تبعات همه گونه شرایط چه مطلوب و چه غیر مطلوب توسط اشخاص و گروه ها در قالب حامی قابل پذیرش گردد و تنها به وقت حاجت حمایت و همراهی صورت نگیرد و در میانه ی راه برای مصونیت از تبعات منفی احتمالی سلب حمایت و همراهی بعنوان یک استراتژی اتخاذ گردد.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که ادامه ی حیات یک جریان و تفکر، ارتباطی تنگاتنگ با مجموعه عوامل و اتخاذ تصمیمات و رویکردهایی دارد که می تواند عملکری مطلوب یا نامطلوب در طول دوران تصدی گری از خود بجای گذارد و این امر بیانگر این اصل خواهد بود که آینده نگری نقشی بی بدیل در اتخاذ استراتژی ها و تصمیمات کوتاه و بلند مدت خواهد داشت.
رضا مقاتلی

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال مند در تلگرام شوید.
نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه اطلاع رسانی مند منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

*

code

  • اسماعیلی :

    منم یه چیزایی از سهم و طلبکردنش از دوروبریهای… شنیدم.آفرین به مقاتلی که همیشه روراسته و باادب و با صداقت مینویسه.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

لگو مند 2

Website Seo score checker