تگ : "افتتاح"
سیمان مند

سیمان مند و ۱۴ سال چشم انتظاری

مند: اولین زمزمه های بهره برداری از کارخانه سیمان مند دشتی در سال ۹۴ از زبان نماینده وقت منطقه شنیده شد. خبری که با عدم تحقق آن در سال ۹۴، در قلب الاسد تابستان یک سال بعد توسط استاندار وقت نیز بازگویه شد اما  سال ۹۵ هم تمام شد و سیمان مند به باور دشتی ها انگار شاخ مار در آن شکسته باشد، رمقی برای راه اندازی نداشت.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات