تگ : "جمعیت"
اصغر بحرانی

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی:

۴۹ درصد جمعیت شهرستان دشتی میان‌سال و کهنسال هستند

مند: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی گفت: در حال حاضر ۴۹ درصد جمعیت شهرستان دشتی میان‌سال و کهنسال هستند که در صورت تداوم عدم فرزندآوری ، در آینده با رشد جمعیت سالمند مواجه می شویم.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات