تگ : "محمد جواد کاشفی"
فنی و حرفه ای ۱

آموزشهای فنی و حرفه ای در دشتی تقویت می شود

مند: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی گفت: باید به دنبال بومی سازی تمامی حرفه ها و مهارت ها در نقاط مختلف استان بود تا بتوان با اتکا به درون استان و استفاده از توانایی های درونی، مجموعه اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی را تحقق بخشید.

فنی و حرفه ای ۱

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی:

دانش آموزان دشتی آموزش های مهارتی می بینند

مند: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی گفت: دوره‌های مهارتی به منظور توانمندسازی، ارتقاء سطح خودباوری و تقویت روحیه کار، تلاش، فرهنگ و مسئولیت پذیری دانش آموزان در شهرستان دشتی اجرایی می شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات