این در حالی است که مرکز این زمین لرزه عرض جغرافیایی ۲۹٫۳۹۶ و طول جغرافیایی ۵۱٫۳۳۶ گزارش شده است.