بیست نفر کاندیدای تصدی شهرداری کاکی

بیست نفر کاندیدای تصدی شهرداری کاکی

 مند: رئیس شورای شهر کاکی گفت: تاکنون بیست نفر از شهرداران پیشین شهرهای استان و برخی از جوانان کاکی تمایل خود را برای تصدی شهرداری این شهر ابراز کرده اند.