قول ساخت جاده دولت آباد به زیارت عملی نشده

قول ساخت جاده دولت آباد به زیارت عملی نشده

جاده دولت آباد زیارت از بعد از دهداری قابل استفاده نیست. ساخت جاده ی جدید دولت آباد به زیارت که قول داده بودید هنوز انجام نشده است.مسولان اداره راه لطفا توضیح بدهند که چه وقت این جاده ترمیم می شود. راه فعلی دیگر قابل استفاده نیست.