کودک گم شده اصلاحات در ۲۱ سالگی

کودک گم شده اصلاحات در ۲۱ سالگی

مند: در جای جای این کره خاکی مردمان در تعیین سرنوشت خود به شکل های مختلف سهیم بوده و از این موهبت به نحو احسن استفاده می نمایند.