بارندگی و سرما در بوشهر شدت می یابد

بارندگی و سرما در بوشهر شدت می یابد

مند: بارش باران در استان بوشهر شدت گرفته و با توجه به پیش‌بینی کاهش دمای هوا طی روزهای آینده، کشاورزان اقدامات حفاظتی را در دستور کار داشته باشند.