تگ : "سید کریم موسوی"
آهوان مند (۲)

مهربان و صبور این حوالی، «اهید» دشتی

مند: پیش از این دشتها و دامنه ها و کوهساران دشتی سرشار از حیات و زندگی بود. در تپه ماهورهای کوهپایه( موهر mowr) جست و خیز آهوان و جبیرها و در بالادست تر صدای کل و میش و قوچ و بسیاری پرنده و درنده و گیاه و درخت و بوته انسان این حوالی را اینقدر بی پناه در طبیعت رها نکرده بود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات