احداث راه دسترسی مزارع در روستای سنا و بخش شنبه و طسوج ضروری است

احداث راه دسترسی مزارع در روستای سنا و بخش شنبه و طسوج ضروری است

راه بین مزارع در بخش شنبه و طسوج به ویژه در روستای سنا نیازمند توجه و احداث است. در این روستا به دلیل جنس زمین در بالادست که متشکل از سنگ های ناصاف است رفت و آمد برای وسایل نقلیه دشوار انجام می شود. راه  بین مزارع در مناطق کشاورزی شهرستان به ویژه در بالادست