فعالیت ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی در استان بوشهر

فعالیت ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی در استان بوشهر

مند: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر گفت:در حال حاضر استان بوشهر دارای ۱۱ شهرک صنعتی و یک ناحیه صنعتی دریایی بوشهر مصوب و هفت ناحیه صنعتی روستایی انتقالی از سازمان جهاد کشاورزی استان است.