فرصت ارائه برنامه برای تصدی شهرداری خورموج به اتمام می رسد

فرصت ارائه برنامه برای تصدی شهرداری خورموج به اتمام می رسد

مند: عضو شورای شهر خورموج  گفت: تاکنون هیچ برنامه ای برای اداره شهر خورموج دریافت نشده است و کسانی که قصد دارند در انتخابات شهرداری حضور یابند فرصت محدودی دارند رزومه و برنامه کاری خود را ارائه کنند در غیر این صورت شورا راسا به موضوع ورود می کند تا تکلیف شهرداری را مشخص نماید.