تغییرات به صف فرمانداران استان سرایت کرد

تغییرات به صف فرمانداران استان سرایت کرد

مند: هر چند از هنگام شروع به کار گراوند در استان تاکنون تغییرات معناداری را در سطوح گوناگون مدیریتی شاهد نبوده ایم و استاندار بنا را بر حفظ رویه موجود و تغییرات تدریجی گذاشته اما خبرها حاکی است به زودی فرماندار دشتی، استان بوشهر را مقصد استانداری فارس ترک خواهد کرد.