بخشدار ویژه جزیره خارگ معارفه شد

بخشدار ویژه جزیره خارگ معارفه شد

مند: در آئینی با حضور مسئولان، محمود رضایی به عنوان بخشدار ویژه خارگ معارفه شد و از زحمات عسکر زارعی(بخشدار سابق) در این مسئولیت تقدیر شد.