نخبگان بی تاثیر

نخبگان بی تاثیر

مند: در این که زندگی هر شخصی باید هدفمند باشد شکی نیست، اهداف هر کس می تواند بزرگ یا کوچک و مختص خود او باشد.

درست مصرف کردن یعنی چه؟

درست مصرف کردن یعنی چه؟

مند: صرفه جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن است، مطمئنا این جمله را بارها شنیده ایم، هدف از این نوشتار صرفا بیان الگوی کوچکی از درست مصرف کردن بودجه و هزینه ها است.

با بنزین احساسی برخورد نکنیم

با بنزین احساسی برخورد نکنیم

مند: تا قبل از سال ۸۴ با پایان سال معمولا همه منتظر بودند تا نرخ جدید بنزین اعلام شود و بر اساس افزایش نرخ بنزین، سایر قیمت ها اعم از اجناس و خدمات افزایش می یافت.

دشتی و راهکارهای برون رفت از شرایط موجود

دشتی و راهکارهای برون رفت از شرایط موجود

مند: دشتی، دیاری که روزگاری زبانزد و آباد بود و از جای جای استان و کشور قومیتهایی را به خویش فراخوانده و در خویش جای داده و مرزهایش تا دوردستهای امروز کشیده شده بود، مدت زمانی است که در نشیب قرار گرفته  است.