نخبگان بی تاثیر

نخبگان بی تاثیر

مند: در این که زندگی هر شخصی باید هدفمند باشد شکی نیست، اهداف هر کس می تواند بزرگ یا کوچک و مختص خود او باشد.