چرا مرغ ارزان نمی شود؟

چرا مرغ ارزان نمی شود؟

مند: بیش از ۲۱۵ واحد مرغداری در استان بوشهر به تولید مرغ اشتغال دارند، با این وجود مرغ در بازار استان هرازگاهی کمیاب و نایاب می شود و مصرف کنندگان برای تامین مرغ دچار دشواری می شوند.